1. Tự hoàn thiện và ham học hỏi
  2. Sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ  
  3. Trao cơ hội 
  4. Lan toả niềm vui 
  5. Chủ động chấp nhận rủi ro / thách thức
  6. Lắng nghe và thấu hiểu 
  7. Kiên định với mục tiêu
  8. Hành động tích cực 
  9. Chăm lo trí lực 
  10. Suy nghĩ vượt giới hạn